بازدید سرکار خانم ترحمی نماینده سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و تعدادی از شهرداران شهرهای استان از شهر حمیدیا

بازدید سرکار خانم ترحمی نماینده سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و تعدادی از شهرداران شهرهای استان از شهر حمیدیا