بازدید جناب مهندس مرزبان شهردار شهر حمیدیا و جناب آقای دشتی عضو شورای اسلامی شهر از مجتمع فرهنگی و مرکز شماره سه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و برگزاری جلسه با حضور دکتر دانافر مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد به جهت بررسی راهکارهای استفاده از خدمات کانون پرورش فکری در شهر حمیدیا

بازدید جناب مهندس مرزبان شهردار شهر حمیدیا و جناب آقای دشتی عضو شورای اسلامی شهر از مجتمع فرهنگی و مرکز شماره سه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و برگزاری جلسه با حضور دکتر دانافر مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد به جهت بررسی راهکارهای استفاده از خدمات کانون پرورش فکری در شهر حمیدیا