بازدید آقای فتح آبادی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد از پروژه های ورزشی شهرداری حمیدیا

بازدید آقای فتح آبادی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد از پروژه های ورزشی شهرداری حمیدیا