بازدید اعضای کمیته ارزیابی پروژه های عمرانی از پروژه های شهرداری حمیدیا

بازدید اعضای کمیته ارزیابی پروژه های عمرانی از پروژه های شهرداری حمیدیا