بازدید اعضای کمیته ارزیابی واحد صدور پروانه از شهرداری حمیدیا

بازدید اعضای کمیته ارزیابی واحد صدور پروانه از شهرداری حمیدیا