بازدید از خانواده محترم شهدا به مناسبت هفته بسیج با همراهی نماینده بنیاد شهید،نماینده سپاه و نماینده بسیج

بازدید از خانواده محترم شهدا به مناسبت هفته بسیج با همراهی نماینده بنیاد شهید،نماینده سپاه و نماینده بسیج