بازدید

بازدید

شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر حمیدیا از «بوستان شهردار» بازدید کردند.لازم به ذکر است پیشرفت پروژه تا کنون بیش از 65درصد می باشد.