آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری شهر حمیدیا