آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی جهت احداث ساختمان زورخانه در شهر حمیدیا

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی جهت احداث ساختمان زورخانه در شهر حمیدیا