آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی احداث ساختمان فرهنگی شهرداری(کتابخانه)

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی احداث ساختمان فرهنگی شهرداری(کتابخانه)