آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی اجرای فاز 2 پارک بانوان شهر حمیدیا

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی اجرای فاز 2 پارک بانوان شهر حمیدیا