آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی اجرای فاز اول بوستان مهر شهر حمیدیا

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی اجرای فاز اول بوستان مهر شهر حمیدیا