آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی