آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه میدان ورودی شهر حمیدیا

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه میدان ورودی شهر حمیدیا