آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری محدوده شهر حمیدیا