آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی و خدماتی شهرداری حمیدیا