آگهی مزایده عمومی فضای ورزشی مینی فوتبال واقعدر بوستان شهردار

آگهی مزایده عمومی فضای ورزشی مینی فوتبال واقعدر بوستان شهردار

شهرداری حمیدیا در نظر دارد نسبت به اجاره دادن فضای ورزشی مینی فوتبال واقع در بوستان شهردار( قلعه رحمت آباد) از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
متقاضيان ميتوانند بابت خريد اوراق مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 96/5/16 در ساعات اداری به شهرداری حمیدیا مراجعه نمایند .
 

لینک دریافت فایل مشخصات و شرایط مزایده