آگهی مزایده عمومی فروش دو قطعه زمین

شهرداری حمیدیا در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر حمیدیا نسبت به فروش دو قطعه زمین جنب صدا و سیمای یزد با کاربری مسکونی آپارتمانی به متراژهای 3166/64 مترمربع و قیمت پایه 17/099/856/000 ریال و 3300 مترمربع و قیمت پایه 17/160/000/000 ریال با وضع موجود(بدون آماده سازی) از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

متقاضیان می توانند با واریز مبلغ 100/000 ریال به حساب جاری 2017068450 بانک تجارت شعبه حمیدیا بابت خرید اوراق مزایده از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا تاریخ 93/8/22 در ساعات اداری به شهرداری مراجعه نمایند و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 93/9/2 پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری ارائه نمایند.

شهرداری در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است.ضمنا کلیه مشخصات و شرایط دیگر در اسناد مزایده درج گردیده است.