آگهی مزایده عمومی بوفه بوستان شهردار

شهرداری حمیدیا در نظر دارد نسبت به اجاره دادن بوفه واقع در بوستان شهردار (قلعه رحمت آباد) از طریق مزایده عمومی اقدام نماید . متقاضیان میتوانند حداکثر تا تاریخ 93/8/15 در ساعات اداری جهت خرید اسناد مزایده به شهرداری حمیدیا مراجعه و یا جهت دریافت اطلاع با شماره تلفن 4-8222283 داخلی 121 تماس حاصل فرمایند.