آگهی مزایده عمومی اجاره فضای ورزشی مینی فوتبال واقعدر پارک قلعه رحمت آباد(پارک شهردار)

آگهی مزایده عمومی اجاره فضای ورزشی مینی فوتبال واقعدر پارک قلعه رحمت آباد(پارک شهردار)