آگهی مزایده عمومی اجاره فضای تبلیغاتی دو عدد پل عابر پیاده و یک عدد بیلبورد واقعدر بلوار شهید دشتی به شرکتهای تبلیغاتی واجد شرایط

آگهی مزایده عمومی اجاره فضای تبلیغاتی دو عدد پل عابر پیاده و یک عدد بیلبورد واقعدر بلوار شهید دشتی به شرکتهای تبلیغاتی واجد شرایط