آگهی مزایده عمومی اجاره زورخانه سردار شهید سلیمانی