آگهی عمومی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران احداث سالن فرهنگی ورزشی نجف آباد

آگهی عمومی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران احداث سالن فرهنگی ورزشی نجف آباد