آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری مجموعه تفریحی ورزشی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره در شهر حمیدیا

آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری مجموعه تفریحی ورزشی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره در شهر حمیدیا