آگهی تجدید مزایده عمومی سالن ورزشی غدیر و سالن ورزشی اسکواش