انجام حسابرسی و تفریغ بودجه سال مالی 93 شهرداری به عنوان اولین شهرداری استان

بدین وسیله به اطلاع میرساند که شهرداری حمیدیا به عنوان نخستین شهرداری استان توانست گزارش حسابرسی و تفریغ بودجه سال مالی 1393 خود را مورد تائید قرار دهد. 

بر اساس نامه شماره 4677 مورخ 94/1/31 مدیر کل محترم امور شهری و شوراهای استانداری یزد و طی جلسه ای که در صحن علنی شورای اسلامی شهر حمیدیا در روز سه شنبه مورخ 94/2/1 با حضور شهردار محترم ، اعضای محترم شورای اسلامی شهر حمیدیا ، نمایندگان محترم استانداری و نماینده محترم موسسه حسابرسی منتخب شورای اسلامی شهر برگزار شد ، گزارش حسابرسی سال مالی 1393 شهرداری مورد بررسی و تائید قرار گرفت.