انتصاب جناب آقای محمد مرزبان به عنوان شهردار شهر حمیدیا با حکم استاندار محترم یزد

انتصاب جناب آقای محمد مرزبان به عنوان شهردار شهر حمیدیا با حکم استاندار محترم یزد