امیر شاکری/شهردار

امیر شاکری

/
مسئولیت ها و وظایف
سوابق کاری : کارشناس فرمانداری یزد / معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد / معاون دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد / سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد