ارسال نامه قدردانی و تشکر شرکت آب و فاضلاب استان از اقدامات شهرداری حمیدیا در مورد کاهش مصرف آب ( خصوصا کاهش برداشت از شبکه آب شهری ) با توجه به وضعیت بحرانی آب

ارسال نامه قدردانی و تشکر شرکت آب و فاضلاب استان از اقدامات شهرداری حمیدیا در مورد کاهش مصرف آب ( خصوصا کاهش برداشت از شبکه آب شهری ) با توجه به وضعیت بحرانی آب