ادای احترام به جانبازان قطع نخاع شهر حمیدیا با حضور در منزل ایشان

ادای احترام به جانبازان قطع نخاع شهر حمیدیا با حضور در منزل ایشان