اجرای برنامه فرهنگی نشاط آسمانی ویژه ماه مبارک رمضان در بوستان های شهر حمیدیا

اجرای برنامه فرهنگی نشاط آسمانی ویژه ماه مبارک رمضان در بوستان های شهر حمیدیا