کسب رتبه اول در بخش کیفیت فضای سبز شهرهای استان توسط شهرداری حمیدیا