شهردار شهر حمیدیا

محمد مرزبان

/ کارشناسی معماری
مسئولیت ها و وظایف
سابقه مسئولیت در واحدهای مختلف شهرداری حمیدیا