جلسه معارفه اعضای محترم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر حمیدیا با پرسنل محترم شهرداری

جلسه معارفه اعضای محترم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر حمیدیا با پرسنل شهرداری برگزار و در این جلسه آقای احمد کریمی به عنوان سرپرست شهرداری معرفی گردید.