بازدید مهندس مرزبان شهردار حمیدیا به اتفاق مهندس خادمی مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری یزد،معاونت محترم امور زیربنایی و کارشناسان شهرداری یزد از پروژه های مشترک و بررسی تملک پلاکهای واقع در ادامه مسیر زیرگذر شهید قهاری سعید(دانه سا)