بازدید اعضای محترم شورای اسلامی شهر حمیدیا از پروژه بوستان بانوان ریحان شهر حمیدیا