آگهی مزایده عمومی واگذاری مکانهای ذیل جهت امور تفریحی و ورزشی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره در شهر حمیدیا

آگهی مزایده عمومی واگذاری مکانهای ذیل جهت امور تفریحی و ورزشی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره در شهر حمیدیا