ادای احترام به جانبازان قطع نخاع شهر حمیدیا با حضور در منزل ایشان